MenuNABÍDKA

×

A kolik to stojí?

Všeobecné obchodní podmínky - grafika a fotografie

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky -grafika a fotografie tvoří dohodu uzavřenou mezi smluvními stranami (dále jen „Strany“) kterými jsou společnost Intrological s.r.o., IČO: 07016981, DIČ: CZ07016981, sídlem Kollárova 1879/11, 415 01, Teplice, (dále jen „Intrological“ nebo „Dodavatel“) a druhou stranou, identifikovanou při objednávce u Intrological jako „Objednatel“. Těmito VOP se řídí každá objednávka Výstupů mezi Intrological a Objednatelem. Objednatel musí být podnikatelem. Intrological služby dle těchto VOP Spotřebitelům neposkytuje.

 

2.    Předmětem těchto Všeobecných obchodní podmínek - grafika a fotografie (dále jen „VOP“) jsou podstatné náležitosti týkající se objednávky, procesu tvorby, dodávky, vad, limitace odpovědnosti a dalších náležitostí při Objednávkách Výstupů u Intrological definovaných níže (dále jen „Objednávka“ nebo „Objednávky“) Veškerou grafiku, symboly, fotografie, loga, modely, vizualizace, tisková data, a další obdobná autorská díla, na které se vztahuje Objednávka u Intrological jsou dále nazývány jako „Výstup“ nebo „Výstupy“.

 

3.    Před uzavřením jakélikov Objednávky je nutné, aby se Objednatel anebo jeho pověřený zástupce, který Objednávku uzavírá:

 

3.1. s těmito podmínkami na adrese: https://www.intrological.cz/vop/ důkladně seznámil,

3.2. zcela se těmto podmínkám podřídil tak, že nevznese proti nim u Intrological písemně na adrese info@introlgical.cz jakoukoliv námitku,

3.3. a vyjádřil s nimi souhlas tím, že následně uzavře s Intrological Objednávku.

 

4.    V případě písemného nesouhlasu či jakýchkoliv písemných výhrad ze strany Objednatele s VOP Objednávka nevznikne. Uzavření Objednávky musí být písemné. Připouští se uzavření pomocí emailu, kdy pro identifikaci Objednatele a Intrological dostačuje, pokud je uvedeno jméno zástupce Objednatele, název Objednatele anebo IČO či DIČ Objednatele a je pro objednání použita emailová adresa, kterou zástupce Objednatele běžně používá. Předpokládá se, že osoba, která za Objednatele uzavírá objednávku má k uzavření Objednávky oprávnění. I pokud by osoba, která uzavřela pro Objednatele Objednavku neměla k uzavření Objednávky oprávnění, Objednávka mezi Objednatelem a Intrological i přes to vznikne s tím, že Strany se budou snažit závadný stav napravit vzájemnou dohodou. Pokud k nápravě i přes pokus Intrological nedojde, vyhrazuje si Intrological právo od Objednávky okamžitě jednostranně odstoupit a to bez povinosti Objednávku dokončit a bez povinnosti Objednatele jakkoliv odškodnit či kompenzovat.

5.    Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že se na Výstupy vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 

6.    Intrological poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Výstup pro účel, ke kterému byl vytvořen. Objednatel je povinen poskytnutou Licenci využít. Její nedostatečné nebo částečné využití na straně Objednatele nemá vliv na výši odměny, která náleží Intrological.

 

7.    Existují dva druhy Výstupů:

 

A)   Výstup, který je plným autorským dílem Intrological a nevstupovali do jeho tvorby žádná další autorská díla, která mohou být nějak omezena.

Příkladem je:

- fotografie objektu Objednatele, který je v jeho vlastnictví,
- návrh loga Objednateli, kde není použit žádný font,
- obrys etikety apod.

Pro výstupy tohoto typu platí, že:

 

POSKYTNUTÁ LICENCE OD INTROLOGICAL JE VÝHRADNÍ, ČASOVĚ A ÚZEMNĚ NEOMEZENÁ. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN VÝSTUP MODIFIKOVAT A CELÝ NEBO JEHO ČÁST SÁM UŽÍT A POSKYTOVAT TŘETÍM OSOBÁM.

CENA ZA TUTO LICENCI JE OBSAZENA V JIŽ UHRAZENÉ OBJEDNÁVCE NA DANÉHO VÝSTUPU.

 

B)   Výstup, který není plným autorským dílem Intrological. Tedy vznikl jako modifikace jiného autorského díla nebo při jeho tvorbě byly použity prvky, na které se vztahují práva duševního vlastnictví Objednatele nebo třetích osob. Pak se jedná o souborné nebo odvozené autorské dílo.

 
Příkladem je:

- fotografie vozového parku objednatele, kde je patrné, o jakou značku auta se jedná a auto je dominantní částí fotografie. Řešení: automobilka by měla dát svolení k použití takové fotografie Objednateli.

 

- modifikace etikety na produkt Objednatele, kterou vytvořil tvůrce, se kterým byla ze strany objednatele ukončena spolupráce. Řešení: od tvůrce původní etikety a grafiky by měla byt Objednateli poskytnuta licence pro modifikaci a šíření odvozených nebo souborných děl.

 

-návrh loga Objednateli, kde je použit font, kdy Objednatel nesdělí Intrological, že logo chce registrovat jako ochranou značku a rozhodne se tak až dávno po předání Výstupu. Řešení: Je třeba prověřit, zda použitý font je možné používat pro tvorbu log a pokud dané logo má být registrováno jako ochranná značka, zda licenční podmínky fontu navíc umožňují jeho použití v ochranných známkách.

 

Leták s obrázky z externí fotobanky, u kterého se Objednatel rozhodne tyto použít i na svém webu. Řešení: Prověření, zda licence na použité obrázky je vztažena pouze na jejich použití v tomto letáku a na použití na webu by byla třeba další odlišná licence.

Pro tyto typy Výstupy platí, že:


POSKYTNUTÁ LICENCE OD INTROLOGICAL JE OMEZENA TÍM, CO UMOŽNUJÍ NEBO ZAKAZUJÍ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA JEDNOTLIVÉ TŘETÍMI STRANAMI LICENCOVANÉ ČÁSTI VÝSTUPU. INTROLOGICAL TEDY NA TY ČÁSTI VÝSTUPU, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN, UDĚLUJE LICENCI VÝHRADNÍ, ČASOVĚ A ÚZEMNĚ NEOMEZENOU. OBJEDNATEL JE TYTO ČÁSTI VÝSTUPU, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN, OPRÁVNĚN MODIFIKOVAT A SÁM UŽÍT A POSKYTOVAT TŘETÍM OSOBÁM. CENA ZA TUTO LICENCI JE OBSAZENA V JIŽ UHRAZENÉ OBJEDNÁVCE NA DANÝ VÝSTUP.

 

8.    Možnost zajistit a zjistit si všechny relevantní náležitosti ohledně autorských práv a licencí Výstupů dodaných Objednateli je plně na straně Objednatele. Intrological se zavazuje poskytnout v těchto věcech Objednateli součinnost. Odměna za tuto činnost není automaticky zahrnuta v objednávce.

 

9.    Cena objednávky může být určena takto:

 

9.1. Pokud Objednatel požádá o přesné nacenění, pak se cena Výstupů řídí částkou uvedenou v přesném nacenění. Pokud je přesné nacenění Objednatelem vyžadováno a Intrological dodáno a objednávka nebude realizována, náleží Intrological odměna v paušální částce 1500 Kč. Pro změnu ceny oproti přesnému nacenění, která byla způsobena okolnostmi, jež nebyly Intrological při nacenění známe, je vždy nutná společná písemná dohoda, nebo

 

9.2. Objednatel požádá o odhad ceny. Odhad ceny se může oproti konečné ceně Výstupu významně lišit s ohledem na okolnosti, které nebyly podrobně prozkoumány. Pokud bude odhad ceny překročen, bude konečná cena určena dle času, který Intrological při realizaci Objednávky vynaložil dle sazeb a podmínek níže. O překročení odhadu musí být Objednatel informován a musí dát svolení k pokračování v práci na Výstupech. Případné čekání na souhlas Objednatele je považováno za překážku na straně Objednatele, nebo

 

9.3. Je stranami smluveno, že odměna Intrological za Výstup bude vycházet ze skutečně vynaloženého času. Ceny Výstupů se odvíjí od hodinové sazby ve výši 750 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu práce na Výstupu. Do hodinového rozsahu se zahrnují přípravné, projektové a zadávací práce, stejně jako práce na Výstupech a zapracování připomínek či oprav vad během Korektury Výstupu.

 

10.Na termínu dodání Výstupu se strany vždy předem smluví. Pokud se na termínu nedohodnou, Objednávka nemůže vzniknout.

 

11.Pokud dojde na straně Objednatele k nedodání podkladů, neposkytnutí rozhodnutí či součinnosti nutných pro dokončení Objednávky, o promarněný počet započatých dnů čekání násobených dvěma se automaticky prodlužuje smluvený termín dodání Výstupu (dále jen „Termín“). Počítají se vždy celé pracovní dny. S Korekturou se v Termínu nepočítá.

 

12.Pokud dojde u Objednávky ze strany Intrological k nedodržení Termínu zaviněného výhradně a pouze Intrological, náleží Objednateli tyto slevy nebo řešení:

 

a) Nedodržení termínu o 1 až 6 dní – sleva z konečné ceny: 0%,

b) Nedodržení termínu o 7 až 10 dní – sleva 10%,

c) Nedodržení termínu o 11 až 21 dní – sleva 25%,

d) Nedodržení termínu o 22 až 29 dní – sleva 50%,

e) Nedodržení termínu o 30 a více dní sleva 70% nebo výhradně pro tento bod „e“ právo na bezplatné odstoupení od Objednávky bez nutnosti hradit Intrological  jakékoliv náklady a bez možnosti požadovat po Intrological pokutu, náhradu škody, odškodnění, náhradu nákladů za ušlou příležitost, náhradu nákladů na vynaložené úsilí, či soudem vynucené dodání.

 

13.Express práce jsou definovány jako práce, které mají být dokončeny do 72 hodin od zadání bez ohledu na dny pracovního klidu. Při expresních pracích může být s ohledem na komplikovanost dané práce a potřebný čas cena navýšena v závislosti na rychlosti dodání a tím vzniklých vedlejších nákladech. Příplatky u expresních prací jsou stanoveny takto:

 

Dodání Výstupu do 12 hod. od objednání  – navýšení sazby či ceny o 100%,

Dodání Výstupu do 24 hod. od objednání  – navýšení sazby či ceny o 50%,

Dodání Výstupu do 48 hod. od objednání  – navýšení sazby či ceny o 25%,

Dodání Výstupu do 72 hod. od objednání  – navýšení sazby či ceny o 15%.

 

Pokud se Objednatel a Intrological dohodnou na expresním provedení, musí toto být písemně uvedeno v Objednávce. Pokud dojde u Objednávky ze strany Intrological k nedodržení Termínu, ke kterému došlo zaviněním výhradně a pouze na straně Intrological, náleží objednateli u expresních prací níže uvedené slevy nebo řešení. Slevy se počítají z celkové konečné ceny Výstupu včetně přičteného příslušného expresního příplatku:

 

f) Nedodržení termínu o 12 hodin – sleva 50%

g) Nedodržení termínu o 24 hodin – sleva 60%

h) Nedodržení termínu o 48 hodin – sleva 65%

i) Nedodržení termínu o 49 a déle – sleva 75% nebo výhradně pro tento bod „i“ právo na bezplatné odstoupení od Objednávky bez nutnosti hradit Intrological  jakékoliv náklady a bez možnosti požadovat po Intrological pokutu, náhradu škody, odškodnění, náhradu nákladů za ušlou příležitost, náhradu nákladů na vynaložené úsilí, či soudem vynucené dodání.

 

Ve všech slevách a) až i) jsou zcela započteny již všechny eventuální i potenciální nároky Objednatele, které by nedodržení Termínu na straně Intrological mohlo způsobit, což zahrnuje: pokutu, náhradu škody, odškodnění, náhradu nákladů za ušlou příležitost, náhradu nákladů na vynaložené úsilí a všechny ostatní nároky, které by šli nebo mohli jít k tíži Intrological.

 

14.Intrological může požadovat před započetím prací na Výstupech :

 

·      až 100% platby předem u nových, neprověřených zákazníků a zákazníků s platební morálkou, která vykazuje vady.

·      až 70% platby předem u zakázek většího rozsahu,

·      až 50% u všech ostatních zakázek a zákazníků.

 

15. Okamžikem fakturace Objednávky je den odeslání Výstupu Objednateli ke Korektuře. Základní splatnost faktury je 7 dní. Ta může být prodloužena v případě bezvadné platební morálky Objednatele po vzájemné dohodě na 14 dní.

 

16.Veškeré Výstupy budou připraveny podle specifikací a pokynů Objednatele. Intrological není odpovědný za jakékoliv chyby nebo nedostatky ve Výstupech, pokud byly připraveny podle pokynů a specifikací Objednatele. Odpovědností Objednatele je pečlivě přezkoumat a schválit všechny Výstupy před tiskem či publikováním, včetně kontroly dodržení jeho vlastních pokynů a specifikací ze strany Intrological. Pokud Objednatel shledá nesrovnalosti, má povinnost Intrological o těchto neprodleně informovat.  Tuto kontrolní  činnost nazýváme "Korektura". U Výstupů není Korektura ze strany Intrological prováděna. Korektura ze strany Intrological bude provedena výhradně tehdy, pokud toto bude v objednávce písemně ujednáno a bude za tuto činnost stanovena samostatná odměna.

 

Zdůrazňujeme, že Koretura je Výstupů je odpovědností Objednatele.

 

Korektura zahrnuje následující úkony níže (body 16.1. až 16.14) které Objednatel provádí při pečlivém přezkoumávání a schvalování Výstupů:

 

16.1 Kontrola pravopisu, gramatiky a interpunkce pro zajištění správnosti psaní slov, interpunkčních znamének a gramatických pravidel.

 

16.2 Kontrola stylistiky pro dosažení vhodného stylu a tonality v souladu se zamýšleným účelem a cílovou skupinou čtenářů.

 

16.3 Kontrola logiky a srozumitelnosti, aby byly myšlenky jasně vyjádřeny a snadno srozumitelné, zajištění logického uspořádání textu a plynulých přechodů mezi odstavci a myšlenkami.

 

16.4 Kontrola kontextu a obsahu pro zajištění přesnosti, faktické správnosti a odpovídajícího zamýšleného účelu, včetně absence chybějících důležitých informací nebo nadbytečných informací.

 

16.5 Kontrola úplnosti dodaného obsahu pro ověření, zda je obsah, který jste nám dodali, plně zahrnut v dodané grafice.

 

16.6 Kontrola citací a referencí pro zajištění správnosti a úplnosti, včetně správného formátování dle příslušných citačních stylů.

 

16.7 Kontrola typografie a formátování pro zajištění správného odsazení, řádkování, velikosti písma a dalších typografických prvků, konzistence nadpisů, odstavců, seznamů atd.

 

16.8 Kontrola tiskových chyb, včetně překlepů, chybějících nebo přebývajících písmen či slov.

 

16.9 Kontrola konzistence a sjednocení pravopisných a gramatických norem, včetně sjednocení používání zkratek, termínů, stylu psaní čísel a dalších konvencí.

 

16.10  Kontrola čtyř očí (Four-eyes principle):

 

16.11 Při korektuře je důležité provést kontrolu čtyř očí. Tím se rozumí, že korekturu neprovádíte pouze sami, ale zapojujete dalšího pečlivého kolegu, který provádí nezávislou kontrolu textu.

 

16.12 Kontrola čtyř očí pomáhá odhalit případné chyby, které by mohly být přehlédnuty při samostatné korektuře a zvyšuje celkovou přesnost a kvalitu textu. Korekturu je nutné provádět vždy na vytištěných podkladech, a nikoliv pouze na monitoru.

 

16.13 Kontrola správné funkce čárových, QR kódů a podobných kódů. Je nutné ověřit, že použité čárové, QR a jiné kódy generují po přečtení výsledky, které Objednatel očekává. Například u AEN kódu nestačí pouze zkontrolovat číslice, ale skutečně provést načtení pomocí čtečky a ověřit, zda čárové kódy opravdu vrací číslice, které mají, tady že kódy tak, jak jsou ve Výstupu, jsou bezvadné.

 

16.14 Kontrola barevnosti oproti dodanému grafickému manuálu či jinému referenčnímu materiálu.

 

Výše uvedený seznam úkonů Korektury není úplný a Korektura může v kontextu daných legislativních a právních okolností a kvality či kvantity Výstupu zahrnovat i další činnosti.

 

17.Intrological neodpovídá za nesrovnalosti barev mezi tiskovými daty a konečným výsledkem tisku. Je povinností Objednatele provést si kontrolní nátisk a před tiskem zkontrolovat, zda jsou barevná nastavení a kalibrace tiskových zařízení správná a v souladu s dodanými Výstupy. V případě nesrovnalostí je třeba tyto vyjasnit vždy před hromadným tiskem. Náklady na opakovaný tisk v důsledku chyb nebo nedostatků ve Výstupech jsou odpovědností Objednatele.

 

18.V případě že Objednatel dodá v rámci Objednávky Intrological podklady, do kterých požaduje ze strany Intrological zasahovat formou úpravy či modifikace a nebo z nich vytvářet další odvozená či souborná díla, kdy podklady mohou zahrnovat autorská díla třetích stran (dále jen Podklady), Objednatel potvrzujete, že je autorem těchto Podkladů anebo je  oprávněn na základě jemu udělené licence tyto Podklady sám nebo s pomocí třetí strany pozměňovat a vytvářet z nich odvozená či souborná díla a tyto dále šířit. V případě sporů s autory nebo držiteli licencí Podkladů, které Objednatel v rámci objednávky poskytl, se Objednatel zavazuje převzít veškerou odpovědnost a hájit Intrological ve sporech s příslušnými autory a držiteli práv a uhradit veškeré náklady a odškodnění spojené s těmito spory.

 

19.Pokud byl Objednateli dodán Výstup a Objednatel požaduje jeho úpravu ve vyznění, vzhledu, velikosti nebo jiné modifikace, taková situace není považována za reklamaci, ale výhradně za žádost o modifikaci Výstupů. Na tuto modifikaci se vztahuje úhrada dle hodinové sazby.

 

20.Pokud nebyly ze strany Intrological dodrženy Objednatelem písemně dodané specifikace a pokyny a Objednatel požaduje nápravu, bude před ukončením korektury náprava bezplatně provedena.

 

21.Všechny slevy a přirážky výše jsou vždy myšleny z ceny bez příslušné sazby DPH.

 

22.Pro případ sporů je odpovědnost Intrological včetně možnosti náhrady škody limitována maximálně částkou vyfakturovanou a uhrazenou za odpovídající Výstupy. Stvrzením těchto VOP Objednatel dále prohlašuje, že se po ukončení Korektury daného Výstupu vzdává v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 občanského zákoníku svého práva z vadného plnění, tzn. že se tímto předem vzdává práva uplatnit na Poskytovateli jakékoliv vady, včetně vad skrytých, které se týkají Výstupů. Nabyvatel se tímto taktéž předem vzdává všech svých práv na náhradu škody či újmy, jež vzniknou v souvislosti s Objednávkou po ukončení Korektury Výstupu.

 

23.Intrological si vyhrazujeme si právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Pro konkrétní objednávku jsou platné vždy aktuální VOP, které jsou také dostupné na webových stránkách www.intrological.cz/VOP.

 

24.Tyto VOP se řídí právem České republiky. Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s těmito VOP, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Strany se tímto dohodly a souhlasí, že pro všechny spory vzniklé v souvislosti s VOP, včetně sporů ohledně jejich platnosti, výkladu, plnění, neplnění či ukončení, je místně příslušný Městský soud v Praze. Strany prohlašují, že se dobrovolně vzdávají svých práv na rozhodnutí u jiného soudního orgánu místně příslušného dle obecných pravidel a plně přijímají místní příslušnost Městského soudu v Praze. V případě, že by tento článek byl shledán neplatným nebo nevymahatelným, strany se zavazují řešit jakékoliv spory u jiného příslušného soudního orgánu dle obecných pravidel. Tímto článkem nedochází ke změně ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají v plné míře v platnosti a účinnosti.

 

 

Verze podmínek 1.1. Tyto podmínky jsou platné od 19. 5. 2022 do vydání další aktualizované verze. Intrological si vyhrazuje v těchto VOP právo tiskových chyb.